Prowadzenie ksiąg rachunkowych Wieliczka

prowadzenie ksiąg rachunkowych wieliczkaNajważniejszy jest komfort klienta. Dlatego BDB oferuje możliwość świadczenia usług w siedzibie klienta. Biuro świadczy pomoc przy wyprowadzaniu zaległości podatkowych oraz ZUS.

Oferujemy

- Prowadzenie ksiąg rachunkowych zgodnie z ustawą o rachunkowości,
- Prowadzenie rozliczeń dla Podatkowej Książgi Przychodów i Rozchodów,
- Prowadzenie Ewidencji Ryczałtowych,
- Prowadzenie Rozliczeń z tytułu Podatku VAT,
- Sporządzanie i składanie miesięcznych i rocznych deklaracji podatkowych,
- Reprezentowanie klienta przed organem podatkowym,
- Przygotowanie sprawozdań statystycznych na potrzeby Głównego Urzędy Statystycznego (GUS),
- Przygotowanie sprawozdań NBP dla Narodowego Banku Polskiego,
- Sporządzenie Rachunków Przepływów Pieniężnych (Cash flow),
- Przygotowanie projektów Zakładowych Planów Kont,
- Sporządzanie Rocznych Sprawozdań Finansowych,
- Prowadzenie ewidencji środków Trwałych oraz Wartości Niematerialnych i Prawnych,
- Prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdów,
- Prowadzenie ewidencji wyposażenia.

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych dostosowujemy indywidualnie do potrzeb naszego klienta